Linie energetyczne las

Wycinka – Czyszczenie  przy liniach energetycznych

Należy pamiętać aby korony dorosłych drzew znajdowały się w odległości nie mniejszej niż 1,9 m od skrajnego przewodu linii niskiego napięcia oraz 3,5 m od skrajnego przewodu linii średniego napięcia.

Obowiązek przycinania gałęzi wrastających w linie energetycznie należy do zakładów energetycznych, które są właścicielami urządzeń energetycznych, mimo że nie posiadają tytułu prawnego do władania nieruchomości.

Uprawniony do wykonania cięć pielęgnacyjnych jest również właściciel lub posiadacz nieruchomości (za zgodą właściciela), na której rosną drzewa.

Na wykonanie takich zabiegów nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia, należy jednak pamiętać, że pielęgnować drzewa można jedynie w wymiarze nie przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa.

Powyższy zapis nie pozwala więc na obcinanie co roku 1/3 korony, bo inaczej w krótkim czasie drzewo mogłoby zostać całkowicie pozbawione gałęzi.

Za uszkodzenie i zniszczenie drzewa grożą kary pieniężne.

Za cięcia w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa sprawca podlega karze za jego uszkodzenie w wysokości 0,6 opłaty za usunięcie drzewa.

Natomiast usunięcie powyżej 50% korony drzewa uznawane jest za jego zniszczenie i podlega karze w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa.

Pieniężne kary administracyjne za uszkodzenie lub zniszczenie drzewa wymierza Burmistrz w odniesieniu do nieruchomości prywatnych bądź Starosta w odniesieniu do terenów gminnych.

Czyszczenia przy liniach wysokiego napięcia